Menu
home
>>
ผส.ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่

นายจิรนันทน์  ประกอบไวทยกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและผลการเบิกจ่ายประจำปี 2563 โดยมีนายศรุต  รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุป

 

Scroll Up Skip to content