Menu
home
>>
ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย อจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ.พุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกที่เกินมาตรฐานบริเวณสายทางดังกล่าว ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย
โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
สำหรับการจัดตั้งด่านในครั้งนี้ มีนายธนพล สว่างวงศ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณสายทางฯ โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน

Scroll Up Skip to content